سنگ مرمریت دهبيد دیپلمات

سنگ مرمریت دیپلمات دارای زمینه شلوغ و گلدار زیتونی کرم می باشد. سنگ مرمریت دیپلمات در چند سورت دسته بندی می شود که یکی از آنها روشن و خلوت و دیگری زیتونی و شلوغ است. سنگ مرمریت دیپلمات در کل یکدست بوده و گاهی در زمینه آن گلهایی به رنگ صورتی کم رنگ ظاهر می… ادامه خواندن سنگ مرمریت دهبيد دیپلمات